Joachim Mohr   Mathematik Musik Delphi
//
//JPG-Bild als Stringkonstante speichern.

//Lade das Programm bildalsstrinspeichern.zip von der 
//Downloadseite für Quellcode herunter.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  B_Lies_JPG_als_Text_ins_Clipboard: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  B_Schliessen: TButton;
  Image1: TImage;
  Die_Strinkonstanten_ins_JPG_umwandeln: TButton;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  Label5: TLabel;
  procedure B_Lies_JPG_als_Text_ins_ClipboardClick(Sender: TObject);
  procedure B_SchliessenClick(Sender: TObject);
  procedure Die_Strinkonstanten_ins_JPG_umwandelnClick(Sender: TObject);
 private
  { Private-Deklarationen }
 public
  { Public-Deklarationen }
 end;

//Dies beiden Konstanten können durch Laden eines beliebigen Bildes ersetzt werden.
const strtext =
'ÿØÿà(8JFIF())(()()((ÿÛ(C(C:«?«9C?»?FDCH(B+(MM(Q:=0B`Ued_U][jx™?jq?s[]...µ?£«?«g€'+
'¼Éº¦∑™¨«€ÿÛ(C)DFF(K(N++N€n]n€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ÿÀ'+
'(90(((L+)J(*9)+9)ÿÄ(G(()-))))))(((((((()*+,-./0123ÿÄ(µ8(*)++*,+——,,(()})*+(,9-:I'+
'1A.;Qa/Jq«2?"¡0KB±Á=RÑðL3br‚12»?@ABMNO()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz'+
'?„...?≠?'““?——≈™?"£€√¦§¨©ª23´µπ·¸¹ºÂÃÄÅÆ∑ÈÉÊÒÓÔÕÖ×Ø≥≤áâαäåæγèéêñòóôõö÷øùúÿÄ(G)(+'+
')))))))))(((((()*+,-./0123ÿÄ(µ9(*)*,,+,/-,,()*w()*+9,-I1.:AQ/aq;J2?0«B"¡±Á1K3Rð='+
'brÑ2»L4áMñ?@ABNO()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚?„...?≠?'““?——≈™?"£€√¦'+
'§¨©ª23´µπ·¸¹ºÂÃÄÅÆ∑ÈÉÊÒÓÔÕÖ×Ø≥≤âαäåæγèéêòóôõö÷øùúÿ≤(4+)(*9+9(?(µ©_ÝÃ{,qHBN66?/·'+
'©ªÉªj6ÁRRÌz(€?åS^:.32K?.@9?¦@γóÅV¸ÓnI«)"{«Aγ+¡T§»¡+NÖ?g,¹?m?.γÔ?T1¸Þ€?Dc(q?ñU?µ‾'+
'¿γ¿β8¿áI3]Þ?BNm¬G3?;?*SmöCg'f_6E≤?×AεøαüóQ1¨AF√?ßD6í·CØ≥Ófyìc'VÜí?c¹"™£ÿ(È2Gø?β'+
'„h¨?ÄÎ?ü(∑Õcy5I„hÎx8Q?Â?A.tØ?\1αA(?£?dÿ(Jf½lVe¹P6¸2∑?Åÿ(êβUJYγ¾tB+6NΔ.:öγ*êRu“y'+
'?È·0¿K}&ÃWy6Øí?sΔ.∫é?Qµ¹7æÈL™∫ÝS...QÓéQÝéòZ¦òC®HÈE/lÓN¸?õÑC4Û°?4u∑=?B4Ô£S5n]oγ0“?'+
'N3ÜÞÑÿ(äA7ü3ÿ(B4Tö?{Xâα*¼α׿εE9;É3x«L≠&BMCGJ?V@HÖ5΄à“mHa?ºüG∫ÿ(ÕE«α9GaJ2[?-ÃR¼'+
'qγ„@¹KL`{q“Z»:dVm¿NI1?ÄcGAE«s≤«±V^@?“¿Rõ«QPYÿ≥';

s01 =
'?~/x0€€€€€€^@€€€€€€€?wg-~f4≈D?|€€€€€€€€€€€€€€€€?~/}23?r~€€€€€€€€€'+
'€€€€€€€?}€?@€@„≈'?€‚€€?“?€H€€'@€€‚...
„?‚?€?€€?¡DP@€Z@€€?)@¡'„€≈?H€?€'; var Form1: TForm1; implementation uses unit2,Clipbrd,jpeg; {$R *.DFM} procedure TForm1.B_Lies_JPG_als_Text_ins_ClipboardClick(Sender: TObject); begin LiesDiBinaerdateiInDasClipboardein; End; procedure TForm1.B_SchliessenClick(Sender: TObject); begin close; end; procedure TForm1.Die_Strinkonstanten_ins_JPG_umwandelnClick(Sender: TObject); var b: string; ms: TMemoryStream; jpg: TJPEGImage; begin b := TextStrToBinaerst(strtext,s01,true); ms :=tmemorystream.Create; jpg := TJPEGImage.Create; try ms.Seek(0, 0); ms.Write(Pchar(b)^, length(b)); ms.Seek(0, 0); jpg.LoadFromStream(ms); image1.Picture.Bitmap.Assign(jpg); finally ms.free; jpg.free End; end; end.